Гражданское объединение «Сделаем! Моя Эстония»

www.minueesti.ee

Моя эстония, это движение, под руководством которого в 2008 года прошла акция по уборке, в ходе которой 50 000 добровольце всделали за пять часов работу, на которую иначе бы ушло три года и наши общие деньги. В 2009 году собралось порядка 12 000 человек, чтобы найти способы и решения, как сделать нашу жизнь лучше. Из мозгового штурма родились многие жизнеспособные начинания и дела.

Фонд природы Эстонии       

www.elfond.ee

Море, лес и märgalad (заболоченные местности?), цель фонда природы Эстонии - сохранить все многообразие эстонской природы. Начиная с 1991 года добровольнное гражданское объединение в сотрудничестве со многими людьми и организациями было инициатором многих действий по защите природы в Эстонии. С подачи и при поддержке фонда были созданы национальные парки, природные заповедники и проведены обширные ревизии по картографированию ценных природных объектов.

Банк счастья      

www.onnepank.ee


Õnnepank on algatus, mis muudab mõtteviisi. Õnnepank on heade tegude vahetamise pank. Õnnepank soovib ärgitada inimesi mõtlema ja tegutsema südamega. Õnnepank on mõeldud kõigile, kes väärtustavad head tegu ja omavad tahet ise head teha. Õnnepanga eesmärk on mitterahaliste väärtuste propageerimine, et aidata kaaskodanikel jõuda tagasi sügavamate väärtuste juurde. Õnnepanga toimimise eelduseks on reaalsed abivajajad ning abipakkujad ehk heategijad, inimesed meie keskelt.

Круглый стол по охране памятников старины Эстонии

www.umarlaud.eu

Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud on kokku kutsutud toomaks ühise laua taha kõik, kellele on olulised selle pärandi väärtustamine, säilimine ja jätkusuuutlik haldamine. Ümarlaua tegevuse eesmärgiks on osalemine selles protsessis nii, et tulevikus me ei puudutaks kultuurimälestiste asemel tühja kohta. www.umarlaud.eu. Et igaüks saaks anda oma panuse mälestiste säilimise heaks korraldas Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud 16. mail 2009. Eesti Muinsuskaitse talgupäeva.    


 

Союз некоммерческих организаций и фондов Эстонии

www.ngo.ee

EMSL tegutseb selle nimel, et ühiskonnas suureneks teadlikkus vabaühenduste rollist ja nende tegevuse mõjust, soov ühendustes osaleda ja neid toetada. Korraldatakse üritusi, mille eesmärk on edendada siinset kodanikuühiskonna-alast mõtet ning tutvustada ja tunnustada vabaühenduste parimaid praktikaid. Algatatakse ja osaletakse avalikes diskussioonides kodanikuühiskonna teemal ning vahendatakse avalikkusele selle alast informatsiooni. Luuakse avalikkusele kergesti kasutatava vabaühenduste andmebaasi, suurendamaks kolmanda sektori läbipaistvust ja võimaldamaks analüüsida ühenduste tegevuse tulemusi. Osaletakse kodanikuhariduslike õppeprogrammide väljatöötamises ja elluviimises ning tegutsetakse ise eeskujuliku ja vastutava vabaühendusena, olles kaasav, hooliv ja abivalmis organisatsioon ning hinnates oma tulemusi läbi ühiskondliku, majandusliku ja keskkondliku mõju.


Центр управления государственным лесом       

www.rmk.ee

RMK on Eesti riigimetsade majandaja. Eesti on üks maailma metsarikkamaid riike – metsaga on kaetud ligi pool meie maismaast ehk 2,2 miljonit hektarit. Omakorda umbes 40% Eesti metsadest kuulub riigile. Neid metsi hoiab, kasvatab ja majandab Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK).RMK metsanduslike ülesannete hulka kuulub riigimetsa kaitsmine ja valvamine, uue metsa istutamine ja kasvatamine, metsatööde korraldamine ning puidu müük. RMK hoiab korras metsateid ja kuivendussüsteeme ning jälgib tuleohtu riigimetsas.

Эстонское сельское движение «Родной край»    

www.kodukant.ee

Eesti Külaliikumine Kodukant (ametlik lühend Liikumine Kodukant) alustas oma tegevust 15 aastat tagasi ja omab 20 liiget (neist 15 maakonnaühendust), kelle kaudu ühendatakse ligi 5000 aktiivset maainimest. Liikumise Kodukant koolitab külavanemaid, kohalikke eestvedajaid, ettevõtlikke inimesi. Alates 1996. aastast on külaliikumisel oma suursündmus MAAPÄEV ehk külade parlament, mille eesmärgiks on koondada oma liikmed, maakondade külade esindajad, koostööpartnerid ja võimuorganid ühistesse mõttetalgutesse maaelu arendamise teemal. Maapäevade kandvaks ideeks on anda külaliikumisele selged suunad, püstitada reaalseid ülesandeid, leida lahendusteid, teha ettepanekuid riigikogule, ministeeriumidele, omavalitsustele.